Licenční smlouva k počítačovému programu Altap Salamander, pluginu PictView, pluginu WinSCP a modulu Altap Self-Extractor.

Toto je právní smlouva ("smlouva") mezi Vámi (buď jednotlivcem nebo subjektem) a ALTAP, spol. s r.o. ("ALTAP") týkající se počítačového programu ("Program"), se kterým je tato licenční smlouva poskytována, včetně přidružených médií, tištěných materiálů a "online" nebo elektronické dokumentace. Termín "Program" se také vztahuje na veškeré aktualizace nebo upravené verze Programu, které Vám mohou být poskytnuty společností ALTAP.

Program je chráněn zákony na ochranu autorských práv a duševního vlastnictví a ustanoveními mezinárodních smluv. Program je poskytován na základě licence, není prodáván. Program je navržen a dodáván jako jeden produkt, který má být na počítačích užíván jako celek. Nejste povinni používat všechny součásti Programu, avšak nejste oprávněni tyto součásti používat odděleně na různých počítačích.

Zkopírováním, instalací nebo užíváním Programu nebo jeho části přistupujete na podmínky této smlouvy. Pokud s podmínkami této smlouvy nesouhlasíte, tento Program neužívejte.

PŘÍDAVNÉ KOMPONENTY
Altap Salamander může obsahovat jisté přídavné komponenty ("pluginy") jako například plugin ZIP, plugin PictView nebo plugin WinSCP. Pluginy můžete instalovat a používat výhradně jen jako součást Programu. Nejste oprávněni používat pluginy jakýmkoliv dalším způsobem, například společně s jinou aplikací. Pokud si přejete používat pluginy jakýmkoliv způsobem, který není povolený v tomto odstavci, musíte na toto použití získat od společnosti ALTAP jinou licenční smlouvu.

ZKUŠEBNÍ VERZE
Program můžete nainstalovat a používat pro testovací účely po dobu 30 dnů. Po uplynutí těchto 30 dnů si musíte opatřit licenci (pokud si přejete Program dále používat) nebo Program odinstalovat.

Samorozbalitelné archivy můžete pomocí modulu Altap Self-Extractor (součást ZIP pluginu) vytvářet pouze pro testovací účely. Pro neomezené vytváření a používání samorozbalitelných archivů si musíte opatřit licenci pro Altap Self-Extractor.

STANDARDNÍ LICENCE
S jednou licencí lze Program buď instalovat a používat jednou osobou, která Program používá osobně na jednom nebo více počítačích (například jedna instalace doma a jedna v práci používaná stejnou osobou nebo instalace na každém administrovaném počítači s podmínkou, že Program používá pouze jeden administrátor) nebo instalovat na jedné pracovní stanici a používat (ne současně) více osobami, ale ne obojí.

S více licencemi lze Program instalovat na více počítačů nebo zpřístupnit na síti za podmínky, že Program nesmí být současně používán na více počítačích než je počet vlastněných licencí. Program je na počítači "používán", pokud je nahraný v dočasné paměti (t.j. RAM). Kromě toho Vy a Vaši zaměstnanci můžete Program instalovat a používat doma a to až do počtu vlastněných licencí.

Standardní licence pro Altap Salamander Vás opravňuje používat všechny komponenty přibalené k program Altap Salamander s výjimkou pluginu PictView, pluginu WinSCP a modulu Altap Self-Extractor (součást ZIP pluginu). Pokud si přejete používat jakékoliv z uvedených třech komponent, musíte si opatřit jejich licence. Tyto licence si lze opatřit společně s licencí pro Altap Salamander nebo samostatně. Nelicencované komponenty musíte po skončení jejich 30-ti denní zkušební doby odinstalovat.

VZDĚLÁVACÍ LICENCE
Pouze školy, univerzity a další vzdělávací instituce, jako jsou školky, základní školy, střední školy, vyšší a odborné školy, gymnázia, domy dětí a mládeže, veřejné knihovny nebo veřejná muzea mohou získat vzdělávací licenci (je označena "EDU"). S touto vzdělávací licencí může být Program používán na všech počítačích vzdělávací instituce a všichni studenti, učitelé a zaměstnanci (v případě veřejných knihoven a muzeí pouze zaměstnanci) vzdělávací instituce mohou Program instalovat a používat také doma nebo na kolejích.

Vzdělávací licence pro Altap Salamander Vás opravňuje používat všechny komponenty přibalené k programu Altap Salamander, včetně pluginu PictView, pluginu WinSCP a modulu Altap Self-Extractor (součást ZIP pluginu).

DOPLŇUJÍCÍ LICENČNÍ PODMÍNKY
Zkušební verze Programu může být volně šířena za předpokladu, že distribuční balík není nijak upravován. Za kopii nebo používání zkušební verze Programu si nejste oprávněni účtovat žádný poplatek. Můžete ale účtovat distribuční poplatek, který je odpovídající ceně za distribuci Programu (například média, balné). V žádném případě nejste oprávněni tvrdit, že licencujete nebo prodáváte Program samotný. Distribuce zkušební verze Programu vás neopravňuje k jakékoliv kompenzaci ze strany společnosti ALTAP.

Každá licence Programu vás opravňuje instalovat a používat libovolnou dostupnou jazykovou verzi Programu a pluginů (za stejných podmínek jako verzi českou).

Každá licence Programu vás opravňuje instalovat a používat zároveň 32bitovou (x86) i 64bitovou (x64) verzi Programu a pluginů.

Program může také obsahovat komponenty třetích stran, včetně open source komponent, které jsou Vám poskytovány a licencovány na základě licenčních podmínek jednotlivých komponent (viz Third Party Software Notices v thirdpty.txt).

ZÁLOŽNÍ KOPIE
Jste oprávněni vytvořit si přiměřené množství záložních kopií Programu s tím, že tyto záložní kopie nebudou použity k instalaci nebo k jiným než archivním účelům.

OMEZENÍ POUŽITÍ
Není-li zde uvedeno jinak, nejste oprávněni Program a jeho části používat, kopírovat, emulovat, klonovat, pronajímat, prodávat, převádět, upravovat, dekompilovat, rozkládat, provádět reverzní inženýrské práce nebo se jinak snažit zjistit zdrojový kód Programu. Pokud jste si opatřili standardní nebo vzdělávací licenci Programu, jste oprávněni převést všechna svá práva používat tento Program na jinou osobu nebo subjekt za předpokladu, (1) že této osobě nebo subjektu převedete tuto licenční smlouvu, Program včetně všech kopií, aktualizací a předchozích verzí, (2) že si neponecháte žádné kopie, včetně kopií uložených na počítači a (3) že nabyvatel licence přijme ustanovení a podmínky této licenční smlouvy.

OMEZENÁ ZÁRUKA NA ZÁZNAMOVÁ MÉDIA
Pokud byl tento Software dodán na fyzických záznamových médiích, společnost ALTAP poskytuje záruku, že tato média budou po dobu jednoho roku po dodání společností ALTAP bez fyzické závady na materiálu. Zjistíte-li takovou závadu, vraťte médium společnosti ALTAP, která jej podle vlastního uvážení vymění nebo dodá Software jinou formou.

VYLOUČENÍ OSTATNÍCH ZÁRUK
Vyjma výše uvedené záruky je tento Program poskytnut "tak, jak je" bez jakýchkoli výslovně uvedených nebo předpokládaných záruk včetně záruk obchodovatelnosti, neporušení duševního vlastnictví nebo vhodnosti k určitému účelu. Ujistili jste se používáním výše zmíněné testovací verze, že Program pracuje podle Vašich požadavků a inzerovaných vlastností. Berete na vědomí, že Program nemůže být zcela bezchybný.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Společnost ALTAP ani její dodavatelé nejsou v žádném případě odpovědni za jakékoli škody v souvislosti s touto smlouvou včetně ztráty zisku, znemožnění používání, ztráty nebo poškození dat, nepřímých, náhodných, následných nebo zvláštních škod bez ohledu na to, zda byla společnost ALTAP na možnost takových škod předem upozorněna či nikoli. Celková hmotná odpovědnost společnosti ALTAP nebo jejích dodavatelů vůči Vám na základě této smlouvy nemůže v žádném případě přesáhnout částku, kterou nabyvatel licence zaplatil společnosti ALTAP za Program licencovaný touto smlouvou. V některých právních řádech nemusí být vyloučení nebo omezení odpovědnosti za předpokládané záruky (pokud existují) nebo za následné nebo náhodné škody povoleno; v takovém případě se na Vás výše uvedená omezení nemusí v plném rozsahu vztahovat. Můžete mít rovněž další práva, která se v různých právních řádech liší.